محصولات
     SCADA_Software


:ساخت شرکت مهارسیستم SCADA_Softwares قابلیت های

  • مدیریت و قرائت اطلاعات کنتورهای برق مشترکین صنعتی و کنتورهای بازار برق
  • ارتباط با دستگاه های پایانه ها از طریق بستر مخابراتی Ethernet و یا APN
  • پشتیبانی از پروتکل های استاندارد نظیر DLMS, IEC61107
  • قابلیت تنظیم کنتورها از راه دور
  • ارتباط و اشتراک گذاری اطلاعات کنتورها با نرم افزار سیستم صدور قبض برق
  • ارائه سرویس های متنوع نرم افزاری در محیط های گرافیکی و متنی نظیر دیاگرام تک خطی شبکه و پست برق و مانیتورینگ اطلاعات
  • قابلیت کنترل عملکرد کلید تابلو مشترک برق،فرمان قطع و وصل
  • قابلیت تولید گزارشات در محیط های گزارش سازی مدنظر کارفرما مانند Exel