محصولات


     FEP


دستگاه FEP به عنوان زیرسیستم پردازشگر ارتباطی می تواند تمامی ارتباطات با واحدهای ترمینال از راه دور و دستگاههای هوشمند الکتریکی را با استفاده از پروتکل های استاندارد، مدیریت نماید. این دستگاه ، برای برقراری ارتباط با هر سیستم اسکادایی طراحی شده است.

پروتکل های پشتیبانی شده در FEP:

  • IEC-60870-5-101
  • IEC-60870-5-104
  • IEC-60870-6(TASE 2)
  • LABP
  • Network Time Protocol (NTP)
  • Modbus
  • DNP3
  • DLMS
  • COSEM